• ccuppen@cpocoach.nl

De aanpak van een CPO of samenbouwproject

Een CPO of samenbouwproject is in essentie een bouwproces. Op deze pagina wordt daarom aandacht besteed aan welke stappen er gezet moeten worden om je (collectieve) woning te realiseren.

Verschillende fasen
Bouwprocessen, klein of groot, worden grofweg in vijf stappen verdeeld:

– de initiatieffase
– de ontwerpfase
– de planfase
– de realisatiefase
– de oplever- en onderhoudsfase

Initiatieffase
De eerste fase van het project draait om het op een rij krijgen van alle wensen en eisen waaraan de woningen uiteindelijk moeten voldoen. Er moet inzicht komen in de maximale hoogte van het budget, wensen op het gebied van duurzaamheid, eisen van welstand vanuit de gemeente etc etc. In een collectief verband is het ook heel erg belangrijk dat in deze fase iedere deelnemer zijn individuele wensen op tafel legt. Op basis van alle informatie in deze fase wordt een Programma van Eisen (PvE) opgesteld en dit PvE blijft door het hele project een zwaarwegende rol spelen.

Aan het eind van deze fase moet iedere deelnemer in de CPO zichzelf de vraag stellen: Past het globaal ontwerp en het PvE voor dit ontwerp binnen mijn budget en worden mijn eigen wensen en eisen voldoende mee genomen?

Ontwerpfase
In de ontwerpfase wordt het PvE omgevormd tot een voorlopig ontwerp (VO). Met dit VO kan met de gemeente overlegd worden of de plannen binnen de randvoorwaarden van de gemeente passen en of de gemeente op deze manier mee wil werken. Ook worden in deze fases veel berekeningen gedaan die de haalbaarheid van het plan toetsen. Daarbij moet je denken aan berekeningen aan de duurzaamheid, aan de kosten, aan de degelijkheid van de constructies. Op basis van deze informatie wordt aan het eind van deze fase het definitief ontwerp (DO) opgesteld.

Aan het eind van deze fase moet iedere deelnemer in de CPO zichzelf de vraag stellen: Past alles nog steeds binnen mijn budget en ga ik door met dit project? Besef dat in de fase hierna al snel grote kosten worden gemaakt en ook dat je verplichtingen aangaat die je niet zomaar (kosteloos) af kunt zeggen. Goed nadenken of je je plan echt wilt doorzetten is daarom nĂș het moment!

Planfase
In de planfase wordt het bouwplan en het bestek opgesteld, de omgevingsvergunning aangevraagd en uiteindelijk ook de aanbesteding gedaan. Dat betekent dat er een aannemer geselecteerd wordt en er financieel grote verplichtingen worden aangegaan.

Aan het eind van deze fase vindt de overdracht van de grond plaats. De beslissingsruimte die je nu nog hebt, is aanmerkelijk kleiner dan hiervoor. Sterker nog: wanneer je wilt afwijken van wat er aan de aannemer is voorgesteld, kan je rekenen op meerkosten. Zorg dus dat je in de fases hiervoor alles goed overdacht en vastgelegd hebt.

Het bouwprocesRealisatiefase
De realisatiefase start met een feestelijke eerste paal! Dat is maar goed ook want het is tevens de fase waarin veel hectiek plaats vindt. Hoe goed het bestek ook is er blijven in deze fase altijd kleine maar belangrijke punten waar adhoc een beslissing over genomen moet worden.

Uiteindelijk wordt deze fase afgerond met een feestje: je krijgt de sleutel van je eigen woning opgeleverd!

De oplever en onderhoudsfase
Ook al heb je nu de sleutel in handen, je kan nog niet achterover leunen. Voordat jij en je bouwgroep de aannemer decharge van zijn werkzaamheden kunnen geven, moet het opgeleverde werk goed gecontroleerd worden. Hiervoor zijn allerlei wettelijke regelingen vastgesteld maar van belang is dat je de woning gedegen inspecteert na oplevering en gebreken direct meldt aan de aannemer.

Nadat de hele bouw is afgerond kom je in de onderhoudsfase terecht. Binnen je CPO zullen afspraken worden gemaakt over hoe met het gebouw in de toekomst om te gaan. Vaak wordt hiervoor gewerkt met een VVE.

Begeleiding CPO Coach
Vanuit mijn kennis en ervaring kan ik bouwgroepen tijdens het hele proces begeleiden. Ik zorg dat jullie op een prettige manier alle wensen in de groep bij elkaar krijgen en er een goed PvE kan worden opgesteld. Verder zorg ik dat er een goede architect wordt gevonden, de contacten met de gemeente soepel verlopen, de aannemer op een goede manier geselecteerd wordt etc. Ook kan je me inschakelen om bij crisissituaties snel te schakelen en te zorgen dat gebeurt wat er gebeuren moet.

Meer achtergronden
Op de kennisbank van het Zelfbouwportaal vind je meer achtergrondinformatie over verschillende aspecten van het bouwen van je eigen woning, al dan niet in een collectief. Zo is er informatie over het berekenen van de globale stichtingskosten, het aanvragen van de vergunning, duurzaamheid, planning enzovoort.


Samenbouwen aan je woondroom